DPJZ4/2022

Agnieszka Huras

FLEXIBLE FORMEN DER BESCHÄFTIGUNG AUF DEM ARBEITSMARKT

Zusammenfassung: Seit vielen Jahren hat die moderne Informationstechnologie einen unschätzbaren Einfluss auf unser Leben, einschließlich Computer. Angesichts ihrer rasanten Entwicklung und ihrer Anwendung in fast allen Bereichen des menschlichen Lebens (z. B. Medizin, wissenschaftliche Forschung, Automobile) kann man zu dem Schluss kommen, dass unser Leben von Jahr zu Jahr mehr von der Informationstechnologie abhängig ist.

Innerhalb weniger Jahre hat sich die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten oder uns erholen, dynamisch verändert. Die Veränderungen in der IT- und Telekommunikationsbranche verändern nicht nur die Wirtschaft, sondern vor allem unser Leben. Für viele ist das Internet zu einer Hauptquelle für die Suche und Beschaffung von Informationen sowie zu einem Arbeitsinstrument geworden und es bietet auch neue Beschäftigungsmöglichkeiten an. Aus diesem Grund entscheiden sich viele Arbeitgeber unter Berücksichtigung der Möglichkeiten, die das Internet bietet, und vor allem der Kosten, Arbeitnehmer in der neuen Form der Telearbeit zu beschäftigen.

Schlüsselwörter: Arbeit, Vertrag, Telearbeit, Fernarbeit, Arbeitnehmer.

Über die Autorin: Agnieszka Huras, Doktor der Rechtswissenschaften, WSB-Akademie in Dąbrowa Górnicza, Dozentin im Bereich Arbeitsrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Arbeitsrecht und Beamtenrecht, E-Mail: agnieszkahuras@op.pl.

Summary: For many years, modern information technology has had an invaluable impact on our lives, including computers. Given its rapid development and its application in almost every field of human life (e.g. medicine, scientific research, automobiles), one can conclude that our life is becoming more dependent on information technology every year.

In just a few years, the way we learn, work or relax has changed dynamically. The changes in the IT and telecommunications industry are not only changing the economy, but above all our lives. For many, the Internet has become a major source of information and work tool, and also offers new job opportunities. For this reason, many employers, considering the possibilities offered by the Internet and, above all, the costs, decide to employ workers in the new form of teleworking.

Keywords: work, contract, telecommuting, remote work, workers.

About the author: Agnieszka Huras, Doctor of Laws, WSB Academy in Dąbrowa Górnicza, lecturer in the field of labor law, labor and social security law, labor law and civil service law, e-mail: agnieszkahuras@op.pl.

Agnieszka Huras

ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA NA RYNKU PRACY

Streszczenie: Od wielu lat nieoceniony wpływ na nasze życie mają nowoczesne technologie informatyczne, w tym komputery. Biorąc pod uwagę szybki ich rozwój i zastosowanie niemal w każdej dziedzinie działalności i życia człowieka (np. medycyna, badania naukowe, motoryzacja) można stwierdzić, że z roku na rok nasze życie jest coraz bardziej uzależnione od technologii informatycznych. Na przestrzeni kilku lat można dostrzec, jak dynamicznie zmienił się sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Zmiany zachodzące w branży informatycznej i telekomunikacyjnej zmieniają nie tylko gospodarkę, ale przede wszystkim nasze życie. Internet stał się dla wielu podstawowym źródłem wyszukiwania i pozyskiwania informacji, a także narzędziem pracy, dającym nowe możliwości również w zakresie zatrudnienia. Dlatego też wielu pracodawców, biorąc pod uwagę możliwości jakie daje Internet, a także, co najważniejsze, koszty, decyduje się zatrudniać pracowników w nowej formie jaką jest telepraca.

Słowa kluczowe: praca, umowa, telepraca, praca zdalna, pracownik.

O autorce: Agnieszka Hurasdr nauk prawnych – adiunkt – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Wykładowca z zakresu prawa pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i prawa urzędniczego.  

dr Paweł Kobes

Uniwersytet Warszawski / Universität Warschau

SICHERHEITDERBEWÄHRUNGSHELFER

Zusammenfassung: Die Bewährungshelfer spielen eine immer wichtigere Rolle in der Kriminalpolitik. Leider sind sie seit vielen Jahren mit Bedrohungen konfrontiert, die ihre Sicherheit bei der Ausübung ihrer Tätigkeit gefährden. Bislang gibt es keine systemischen Lösungen für dieses Problem. Das Problem wird aber auch dadurch komplizierter, dass die Bewährungshelfer selbst bestimmte Lösungen nicht befürworten, die an der beschriebenen Situation etwas ändern könnten.

Schlüsselwörter: Bewährungshelfer, Sicherheit, Resozialisierung

Über den Autor: Paweł Kobes – Doktor der Rechtswissenschaften. Autor von über 80 Veröffentlichungen im Bereich: Jugendgerichtsgesetz, materielles Strafrecht, Strafvollzugsrecht, Kriminologie. E-Mail: pawel.kobes@interia.pl.

dr Paweł Kobes

Uniwersytet Warszawski 

BEZPIECZEŃSTWO KURATORÓW SĄDOWYCH 

Streszczenie: Kuratorzy sądowi odgrywają coraz większą rolę w polityce kryminalnej. Niestety od wielu lat zmagają się zagrożeniami, które godzą w ich bezpieczeństwo podczas wykonywania obowiązków służbowych. Do dzisiaj nie ma systemowych rozwiązań tego problemu. Lecz sprawę komplikuje również fakt, że sami kuratorzy nie są zwolennikami pewnych rozwiązań, które mogłyby zmienić opisywany stan rzeczy.

Słowa kluczowe: kurator sądy, bezpieczeństwo, resocjalizacja

Informacja o autorze: Paweł Kobes – dr nauk prawnych, specjalizuje się w problematyce postępowania z nieletnimi. Autor ponad 80 publikacji z zakresu postępowania z nieletnimi, prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, kryminologii, E-mail: pawel.kobes@interia.pl.

Summary: Probation officers play an increasingly important role in criminal policy. Unfortunately, for many years they have been struggling with threats that threaten their safety while performing their duties. To date, there are no systemic solutions to this problem. But the matter is also complicated by the fact that the curators themselves are not in favor of certain solutions that could change the described state of affairs. 

Keywords: probation officer, courts, security, social rehabilitation

About the author: Paweł Kobes – PhD in law, specializes in dealing with minors. Author of over 80 publications in the field of proceedings with minors, substantive criminal law, executive criminal law, criminology, E-mail: pawel.kobes@interia.pl.

Bartłomiej Brejnak

PODSTAWY USTROJOWE ISLAMSKIEJ REPUBLIKI IRANU

Streszczenie: Islamska Republika Iranu w wyniku tworzeniu formy rządów sprawowanej w tym państwie dokonała oryginalnego połączenia rozwiązań ustrojowych zaczerpniętych z myśli zachodniej, łącząc je z prawem szariatu oraz naukami charyzmatycznego duchowego i politycznego przywódcy nowej republiki – Ruhollaha Chomeiniego. Założeniem artykułu jest ukazanie mechanizmów i zasad, regulujących ustrój charakterystyczny dla tego państwa, czego dokonano poprzez opisanie roli oraz zadań organów reprezentujących tradycyjny trójpodział władzy, a także charakterystycznych instytucji państwowych o charakterze religijnym, wywierającym silny wpływ na funkcjonowanie oraz zarządzanie Islamską Republiką Iranu.

Słowa kluczowe: System polityczny Republiki Iranu, prawo szariatu, władza w Iranie, kompetencje organów władzy w Iranie. 

O autorze: BARTŁOMIEJ BREJNAK – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na kierunku administracja, obecnie student na kierunku menedżer administracji publicznej w tejże uczelni.

Bartłomiej Brejnak

VERFASSUNGSGRUNDLAGEN DER ISLAMISCHEN REPUBLIK IRAN

Zusammenfassung: Das politische System des Iran hat seine Wurzeln in vielen, oft widersprüchlichen Quellen – vom Republikanismus und demokratischen Ideen, die sich aus der alten Verfassung von 1906 ableiten, bis hin zum Koranrecht, das nach den Rechtsbestimmungen des modernen Grundgesetzes bei der Schaffung neuer Gesetze zu beachten ist. Der Aufsatz beschreibt die Mechanismen und Grundlagen der Staatsverwaltung und die politische Organisation des Staates. Der Aufsatz enthält Beschreibung der Rolle und Aufgaben der Staatsorgane, die die traditionelle Gewaltenteilung repräsentieren, sowie der charakteristischen staatlichen Institutionen religiöser Natur, Ausübung eines starken Einflusses auf die Funktionier und die Verwaltung der Islamischen Republik von Iran.

Schlüsselwörter: Politisches System der Republik Iran, Scharia, Gewaltenteilung im Iran, Zuständigkeiten der Behörden im Iran.

Über den Autor: Bartłomiej Brejnak – Absolvent der Collegium Witelona in Liegnitz.