DPJZ 1/2024


Paweł Kuczma

DIE AUSÜBUNG DER GESETZESINITIATIVE DURCH DEN PRÄSIDENTEN DER REPUBLIK POLEN UND DIE POTENZIELLE GEFAHR DER DESTABILISIERUNG DES STAATES

Zusammenfassung: Der Beitrag stellt die rechtlichen Probleme im Zusammenhang mit der Zuschreibung dieses Rechts an das Staatsoberhaupt dar und versucht die Frage zu beantworten, ob die Zuweisung des Gesetzesinitiativrechts an das Staatsoberhaupt eine potentielle Gefahr der Destabilisierung des Staates mit sich bringen kann und welche Probleme bei der Ausübung dieser Befugnis auftreten können. Die Gesetzesinitiative des Präsidenten wird charakterisiert, ihr materieller Umfang wird dargestellt und quantitative Daten über die Praxis der Nutzung dieser Institution werden zitiert. Es hat sich herausgestellt, dass der Rückgriff auf die Gesetzesinitiative beider Mitglieder der Exekutive  in der Praxis bisher keine Schwierigkeiten verursacht hat und weder zu Konflikten zwischen dem Präsidenten und dem Ministerrat geführt hat, noch hat er sich negativ auf die Ausübung der legislativen Funktion durch das Parlament ausgewirkt. 

Stichwörter: Verfassung, Präsident, Gesetzesinitiative, Vorrechte, Erlass von Gesetzen. 

Summary: The article presents dilemmas related to assigning this prerogative to the President to answer the question whether assigning the right of legislative initiative to the President may create potential risk from destabilization of the state and what problems appear when exercising this power. The presidential legislative initiative was characterized, its scope was presented and quantitative data relating to the practice of using this institution were provided. It turns out that the use of legislative initiative by both members of the executive has not in practice caused any difficulties so far and has not led to conflict between the President and the Council of Ministers, and has not had a negative impact on the implementation of the legislative function by the Parliament.

Keywords: Constitution, President, legislative initiative, prerogtives, passing law.

Über den Autor: Professor am Lehrstuhl fürVerfassungs-, Europa- und Völkerrecht an der Öffentlichen Universität Zielona Góra, ORCiD: 0000-0003-1443-4742, E-Mail: p.kuczma@wpa.uz.zgora.pl.

Dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ

WYKONYWANIE PRZEZ PREZYDENTA RP INICJATYWY USTAWODAWCZEJ
A POTENCJALNE NIEBEZPIECZEŃSTWO DESTABILIZACJI PAŃSTWA

Streszczenie: W artykule przedstawiono dylematy związane z przypisaniem głowie państwa tej prerogatywy oraz dokonano próby odpowiedzi na pytanie czy przypisanie głowie państwa prawa inicjatywy ustawodawczej może rodzić potencjalne niebezpieczeństwo destabilizacji państwa oraz jakie problemy mogą pojawić się przy realizacji tego uprawnienia. Scharakteryzowana została prezydencka inicjatywa ustawodawcza, przedstawiono jej zakres przedmiotowy oraz przytoczono dane ilościowe odnoszące się do praktyki korzystania z tej instytucji. Okazuje się, że korzystanie z inicjatywy ustawodawczej przez oba człony egzekutywy w praktyce nie przysparzało jak dotąd trudności i nie prowadziło do konfliktów między Prezydentem a Radą Ministrów, nie miało też negatywnego wpływu na realizację przez parlament funkcji ustawodawczej. 

Słowa kluczowe: Konstytucja, Prezydent, inicjatywa ustawodawcza, prerogatywy, uchwalanie prawa. 

Grzegorz Kamieński, Łukasz Mikowski

VERJÄHRUNG UND AUSSETZUNG DES LAUFS DER VERJÄHRUNGSFRIST

LIMITATION AND SUSPENSION OF THE LIMITATION PERIOD

Streszczenie:  Przedawnienie roszczeń należy do grupy instytucji prawnych określanej mianem „dawność”, zaś w orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że zasadą ogólną polskiego prawa cywilnego jest to, iż roszczenia majątkowe ulegają po pewnym czasie przedawnieniu, tj. że z jego upływem osoba obowiązana może uchylić się od spełnienia obowiązku, który odpowiada treści roszczenia, zaś przedawnienie służy uchyleniu stanu niepewności i przeciwdziała bierności wierzycieli w dochodzeniu należnych im roszczeń, a także ochronie dłużników przed dochodzeniem potencjalnie nienależnych roszczeń w sytuacji, gdy po upływie długiego okresu nie posiadają już dowodów na spłatę zobowiązania. Terminy przedawnienia opisane są w przepisie art. 118 Kodeksu cywilnego. Przywołany przepis art. 118 Kodeksu cywilnego określa, że jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Przywołany przepis wskazuje długość terminów przedawnienia oraz wyraża jedną z reguł obliczania biegu przedawnienia, przesądzając, że w przypadku gdy właściwym dla danego roszczenia terminem przedawnienia jest termin dwuletni albo dłuższy, przedawnienie następuje w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie zaś w dniu, w którym wypada koniec tego terminu. Autorzy dokonują analizy pojęć odnoszących się do przedawnienia i jego zawieszenia, jak również podejmują próbę ustalenia końcowego terminu przedawnienia w odniesieniu do terminów dwuletnich i dłuższych.

Słowa kluczowe: Kodeks cywilny, przedawnienie, zawieszenie biegu terminu przedawnienia, upływ terminu przedawnienia,

Summary: The limitation period for claims belongs to the group of legal institutions known as „antiquity“, and the case law has repeatedly emphasized that the general principle of Polish civil law is that property claims become statute-barred after a certain period of time, i.e. that upon its expiry the obligated person may avoid fulfilling the statute of limitations. an obligation that corresponds to the content of the claim, and the limitation period serves to avert the state of uncertainty and counteracts the passivity of creditors in pursuing their claims, as well as to protect debtors against pursuing potentially undue claims in a situation where, after a long period, they no longer have evidence of repayment of the obligation. The limitation periods are described in Art. 118 of the Civil Code. The provision of Art. 118 of the Civil Code specifies that unless a specific provision provides otherwise, the limitation period is six years, and for claims for periodic benefits and claims related to running a business – three years. However, the limitation period ends on the last day of the calendar year, unless the limitation period is less than two years. The cited provision indicates the length of the limitation periods and expresses one of the rules for calculating the limitation period, stipulating that if the limitation period applicable to a given claim is two years or longer, the limitation period occurs on the last day of the calendar year, not on the day on which the end of the period falls. this term. The authors analyze the concepts relating to limitation and its suspension, as well as attempt to determine the final limitation date in relation to two-year and longer periods.

Keywords: Civil Code, limitation, suspension of the limitation period, expiration of the limitation period.

Über die Autoren: Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, ul, Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych. E-mail:lmikowski@ans.edu.pl; gkamienski@ans.edu.pl.

Ewa Tuora-Schwierskott

PRZEBIEG I ORGANIZACJA WYBORÓW W BAWARII W TRYBIE WYBORÓW KORESPONDENCYJNYCH

Streszczenie: Wybory korespondencyjne w Bawarii odbywają się na podstawie Ordynacji

wyborczej dotyczącej wyborów samorządowych (Wahlordnung für die Gemeinde- und die

Landkreiswahlen). Ordynacja ta zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji

wyborów, czasu głosowania, uprawnionych do głosowania oraz wyborów w formie

korespondencyjnej.

Słowa kluczowe: wybory samorządowe w Bawarii, wybory korespondencyjne, zasady wyborcze.

O autorce: Doktor habilitowany, profesor uczelni Collegium Witelona, Prezes Deutsch-Polnische

Juristen Vereinigung (Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników) z siedzibą w Berlinie, ORCiD: 0000-0003-0926-2173, e-mail: schwierskott@dpjv.de.

Zusammenfassung: Die Briefwahl in Bayern wird auf Grundlage der Wahlordnung für die

Gemeinde- und die Landkreiswahlen durchgeführt. Diese Verordnung enthält detaillierte

Bestimmungen über die Organisation von Wahlen, die Wahlzeit, die Wahlberechtigten und die

Breifwahl. 

Schlagwörter: Kommunalwahlen in Bayern, Briefwahl, Wahlordnung.

Über die Autorin: Professor am Collegium Witelona, Vorsitzende der Deutsch-Polnischen

Juristenvereinigung mit Sitz in Berlin, ORCiD: 0000-0003-0926-2173, E-Mail:

schwierskott@dpjv.de.

Alicja Machała-Pucek

SITZVERLEGUNG UND GESELLSCHAFTSANSCHRIFTÄNDERUNG

Zusammenfassung: Der Aufsatz befasst sich mit den rechtlichen Anforderungen im Zusammenhang mit der Änderung des Firmensitzes, den Registrierungspflichten und dem Unterschied zwischen einer Adressänderung und einer Änderung des Firmensitzes. 

Der Sitz der Gesellschaft ist von der Anschrift der Gesellschaft zu unterscheiden. Den Sitz der Gesellschaft bestimmt ausschließlich der Ort, in der sich das Gebäude oder das Lokal des Organs befindet. Die Anschrift der Gesellschaft hingegen stellt, mit Angaben von Straße sowie Straßen- und Wohnungsnummer, eine Konkretisierung des Sitzes der Gesellschaft dar.

Stichwörter: Adressänderung, Änderung des Firmensitzes, Registrierungspflichten.

Über die Autorin: Absolventin der Fakultät für Recht und Verwaltung an der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen und der juristischen Fakultät (deutsches Recht) an der Europa Universität „Viadrina“ in Frankfurt (Oder), wo sie den akademischen Grad „Bachelor of German and Polish Laws (LL.B.)“ erworben hat. Mitglied der Rechtsanwaltskammer Posen. Autorin von zahlreichen Publikationen auf dem Gebiet des Wirtschaftsrechts, E-Mail: kontakt@machalapucek-kancelaria.pl.

Alicja Machała-Pucek

ZMIANA SIEDZIBY A ADRES SPÓŁKI

Streszczenie: Artykuł omawia wymogi prawne związane ze zmianą adresu siedziby spółki, obowiązkami rejestrowymi, różnicą między zmianą adresu a zmianą siedziby spółki. Siedzibę spółki należy odróżnić od adresu spółki. Siedzibę wyznacza wyłącznie miejscowość, na terenie której znajduje się budynek czy lokal, w którym ma mieścić się organ. Adres spółki stanowi konkretyzację siedziby spółki, w postaci ulicy i numeru budynku czy lokalu.

Słowa kluczowe: zmiana adresu, zmiana siedziby spółki, obowiązki rejestrowe.

O autorce: Alicja Machała-Pucek: absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu „Viadrina” we Frankfurcie nad Odrą, gdzie uzyskała stopień akademicki „Bachelor of German and Polish Laws”. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Autorka publikacji z zakresu prawa gospodarczego. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa gospodarczego, email: kontakt@machalapucek-kancelaria.pl.