DPJZ 1-2/2023


Konrad Kamiński

Wybrane problemy łączenia wykonywania zawodów prawniczych w II Rzeczpospolitej

Streszczenie: W obecnym czasie temat łączenia wykonywania zawodów prawniczych nie zajmuje w dyskusjach akademickich czołowego miejsca. Trudno wyobrazić sobie, aby dzisiaj dopuszczalna była możliwość wykonywania kilku zawodów prawniczych przez jedną osobę. W tym artykule zostanie zasygnalizowany pewien etap procesu mającego miejsce w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy podczas procesu unifikacji systemów prawnych pozostałych po czasach zaborów, aspekt ten wymagał uregulowania w taki sposób, aby akty prawne normujące ustrój zawodów prawniczych odpowiadały standardom nowoczesnego państwa przy jednoczesnym poszanowaniu dotychczasowych interesów grup zawodowych. 

Słowa kluczowe: zawód prawniczy, notariat, adwokatura, II Rzeczpospolita.

Summary: At the present time, the topic of combining legal professions is not at the forefront of academic discussions. It is difficult to imagine that today it is permissible for one person to practice several legal professions. This article will hint at a certain stage of the process that took place in the interwar period, when, during the process of unification of the legal systems left over from the time of the Partitions of Poland, this aspect needed to be regulated in such a way that the legal acts normalizing the system of legal professions would meet the standards of a modern state while respecting the existing interests of professional groups.

Key words: legal profession, notary, advocacy, Second Polish Republic.

O autorze: Konrad Kamiński, student Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, email:  kk106057@stud.ur.edu.pl 

Konrad Kamiński

Ausgewählte Probleme der Verbindung der Ausübung von juristischen Berufen in der II. Republik Polen 

Schlussbemerkungen: Die obigen Ausführungen zeigen, dass in der Zwischenkriegszeit in Polen die Ausübung eines bestimmten juristischen Berufs nicht so restriktiv gehandhabt wurde wie heute, wo die Verbindung mehrerer Berufe nicht erlaubt ist. Dies war vor allem auf die Übernahme der Gesetzgebung der Teilungsmächte zurückzuführen, die nach der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit von der Republik Polen übernommen wurde. Der polnische Gesetzgeber, der vor der Aufgabe stand, die Rechtsordnung zu vereinheitlichen, strebte die Trennung der juristischen Berufe an, was in vielerlei Hinsicht eine Neuerung im Vergleich zu anderen europäischen Ländern darstellte.

Zusammenfassung: 

Gegenwärtig nimmt das Thema der Verbindung der juristischen Berufe in der akademischen Diskussion keine herausragende Stellung ein. Es ist schwer vorstellbar, dass es heute für eine Person akzeptabel wäre, mehrere juristische Berufe gleichzeitig auszuüben. Dieser Aufsatz soll eine bestimmte Etappe des Prozesses in der Zwischenkriegszeit aufzeigen, als es im Zuge der Vereinheitlichung der aus der Zeit der Teilungen übrig gebliebenen Rechtssysteme darum ging, diesen Aspekt so zu regeln, dass die Rechtsakte zur Regelung der juristischen Berufe den Standards eines modernen Staates entsprechen und gleichzeitig die bestehenden Interessen der Berufsgruppen respektieren. 

Schlüsselwörter: juristischer Beruf, Notar, Anwaltschaft, Zweite Republik Polen.

Über den Autor: Konrad Kamiński, Uniwersytet Rzeszowski – Student der Juristischen Fakultät, E-Mail: kk106057@stud.ur.edu.pl.

Artur Trubalski

Praktyczne aspekty wykonywania zawodu radcy prawnego w Polsce. Wybrane zagadnienia

Streszczenie: Opracowanie ma na celu przybliżenie wybranych praktycznych aspektów wykonywania zawodów prawniczych, w tym przypadku zawodu radcy prawnego. Zamiarem autora jest wskazanie na wybrane najbardziej istotne elementy praktyki wykonywania radcy prawnego oraz omówienie przepisów prawnych w tym zakresie. 

Słowa kluczowe: radca prawny, zawód zaufania publicznego, etyka radcy prawnego, tajemnica zawodowa.

Summary: The study is an extension of the paper delivered during the seminar of practitioners practicing legal professions, which was addressed to students of law studies and was aimed at presenting selected practical aspects of practicing the legal profession, in this case the profession of a legal adviser. The author’s intention is to indicate the selected most important elements of the practice of attorney-at-law and to discuss the legal provisions in this area.

Key words: attorney-at-law, profession of public trust, ethics of attorney-at-law, professional secrecy

Informacja o autorze: dr Artur Trubalski, Uniwersytet Rzeszowski, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie, ORCID ID: 0000-0001-8020-9178, e-mail: atrubalski@ur.edu.pl.

Artur Trubalski 

Artur Trubalski 

Praktische Aspekte der Ausübung des Berufs eines Rechtsbeistands in Polen. Ausgewählte Probleme

Zusammenfassung: In dem Beitrag werden ausgewählte praktische Aspekte der Ausübung des Berufs eines Rechtsbeistands dargestellt. Ziel des Autors ist es, die wichtigsten ausgewählten Elemente der Tätigkeit von Rechtsbeistand aufzuzeigen und die rechtlichen Bestimmungen in diesem Bereich zu diskutieren. 

Schlüsselwörter: Rechtsbeistand, Beruf des öffentlichen Vertrauens, Ethik des Rechtsbeistands, Berufsgeheimnis.

Über den Autor: Dr. Artur Trubalski, Universität Rzeszów, Bezirkskammer der Rechtsbeistände in Lublin, ORCID-ID: 0000-0001-8020-9178, E-Mail: atrubalski@ur.edu.pl.

Katarzyna Łytkowska

Zadania adwokata kościelnego w kanonicznym procesie o nieważność małżeństwa

Streszczenie: Adwokat jest instytucją prawa kanonicznego i pomaga stronie w sądzie w stwierdzeniu nieważności małżeństwa. Pomaga też sędziemu w dotarciu do prawdy obiektywnej o małżeństwie. Jego rola jest bardzo ważna w procesie, chociaż może być on prowadzony również bez udziału adwokata. Celem artykułu jest wskazanie zadań adwokata na poszczególnych etapach – przed procesem, w trakcie i również po wydanym wyroku – oraz wskazać na to jakimi cechami, zachowaniami powinna się taka osoba odznaczać, czego nie powinna robić i jakie może ponieść za swoje negatywne zachowanie konsekwencje nie tylko w procesie, ale w całej swojej działalności adwokackiej w ramach Kościoła katolickiego. 

Słowa kluczowe: adwokat, nieważność małżeństwa, prawo kanoniczne, prawo małżeńskie, cooperator veritatis.

Key words: advocate, nullity of marriage, canon law, marriage law, cooperator veritatis.

Summary: Advocate is an institution of canon law and helps a party in the tribunal for a declaration of nullity by challenging the validity of marriage. Advocate also helps judge to know the objective truth about the marriage. This institution is really important in declaration of nullity of marriage but is not obligatory. The aim of the article is indication advocate’s tasks in declaration of nullity of marriage – before beginning, during and after judgment – and indicate which qualities and behaviours are desirable, which are not acceptable and how may be face the consequences. 

O autorce: Katarzyna Łytkowska – mgr prawa i mgr lic. prawa kanonicznego (absolwentka KUL), doktorantka w Szkole Doktorskiej KUL w dyscyplinie prawo kanoniczne, e-mail: katarzyna008@kul.pl.

Katarzyna Łytkowska 

Aufgaben eines kirchlichen Anwalts in einem kirchlichen Ehenichtigkeitsverfahren

Zusammenfassung: Der Anwalt ist eine Institution des kanonischen Rechts und hilft einer Partei vor Gericht, eine Ehe für nichtig zu erklären. Er unterstützt auch den Richter dabei, die objektive Wahrheit über die Ehe herauszufinden. Seine Rolle ist im Verfahren sehr wichtig, obwohl dieser auch ohne die Beteiligung eines Anwalts geführt werden kann. Ziel dieses Aufsatzes ist es, die Aufgaben eines Anwalts in den verschiedenen Phasen – vor der Verhandlung, während und auch nach dem Urteilsspruch – aufzuzeigen und zu zeigen, welche Eigenschaften und Verhaltensweisen eine solche Person aufweisen sollte, was sie nicht tun sollte und welche Konsequenzen sie für ihr negatives Verhalten nicht nur in der Verhandlung, sondern in ihrer gesamten anwaltlichen Tätigkeit innerhalb der katholischen Kirche erleiden kann. 

Schlüsselwörter: Kirchlicher Anwalt, Nichtigkeit der Ehe, Kirchenrecht, Eherecht, cooperator veritatis.

Über die Autorin: Katarzyna Łytkowska – M.A. in Rechtswissenschaften und M.A. lic. in Kirchenrecht (Absolventin der Katholischen Universität Lublin), Doktorandin an der Doktorandenschule der Katholischen Universität Lublin im Fach Kirchenrecht, E-Mail: katarzyna008@kul.pl.

Dagmara Rembowska

Udział świeckich w postepowaniach przed sądami kościelnymi

Streszczenie: Świeccy odgrywają coraz ważniejszą rolę w Kościele. Na przestrzeni lat hierarchowie kościelni dostrzegli wartości płynące z udziału świeckich w postępowaniach przed sądami kościelnymi.

Słowa kluczowe: świeccy, prawo kanoniczne, sądy, proces, proces kanoniczny, prawo kanoniczne.

Summary: The laity play an increasingly important role in the Church. Over the years, church hierarchs have recognized the value of the participation of lay people in proceedings before church courts.

Keywords: laity, canon law, courts, process, canon law, canon law.

O autorce: Dagmara Rembowska – doktorantka w Katedrze Kościelnego Prawa Procesowego, Małżeńskiego i Karnego oraz Katolickich Kościołów Wschodnich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, ORCID: 0000-0002-1697-5895, e-mail: dagmararembowska@kul.pl.

Dagmara Rembowska

Beteiligung der Laien an Verfahren vor kirchlichen Gerichten

Zusammenfassung: Die Laien spielen eine immer wichtigere Rolle in der Kirche. Im Laufe der Jahre hat die Kirchenhierarchie den Wert der Beteiligung von Laien an Verfahren vor kirchlichen Gerichten anerkannt.

Schlüsselworte: Laien, Kirchenrecht, Gerichte, Prozess, kanonischer Prozess, Kirchenrecht.

Über die Autorin: Dagmara Rembowska – Doktorandin am Lehrstuhl für kirchliches Verfahrens-, Ehe- und Strafrecht und katholische Ostkirchen, Fakultät für Rechtswissenschaften, Kirchenrecht und Verwaltung der Katholischen Universität Johannes Paul II. in Lublin. ORCID-Nummer: 0000-0002-1697-5895, E-Mail: dagmararembowska@kul.pl.

Ewa Tuora-Schwierskott

Wykonywanie zawodów prawniczych w Niemczech – aspekt porównawczy

Streszczenie: Wykonywanie zawodów prawniczych w Republice Federalnej Niemiec jest regulowane przez kilka ustaw z których najważniejsza jest Federalna ustawa o zawodzie sędziego (DRiG). Po ukończeniu dziewięciosemestralnych studiów prawniczych i dwuletniej aplikacji zakończonych pierwszym i drugim egzaminem państwowym najlepsi absolwenci mają szansę zostać sędziami i prokuratorami a tym samym urzędnikami państwowymi wysokiego szczebla. Nieodzownymi dodatkowymi wymogami jest posiadanie niemieckiego obywatelstwa, kompetencji społecznych oraz wykazanie się niezależnością w dbałości o przestrzeganie zasad demokratycznych określonych w Ustawie Zasadniczej RFN. 

Słowa kluczowe: zawody prawnicze, sędzia, adwokat, wymogi wykonywania zawodu adwokata.

O autorce: Doktor habilitowany, profesor uczelni Collegium Witelona, Prezes Deutsch-Polnische Juristen Vereinigung (Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Prawników) z siedzibą w Berlinie, ORCiD: 0000-0003-0926-2173.

Zusammenfassung: Die Ausübung der juristischen Berufe wird in der Bundesrepublik Deutschland durch mehrere Gesetze geregelt, das wichtigste davon ist das Bundesrichtergesetz (DRiG). Nach einem neunsemestrigen Jurastudium und einer zweijährigen Ausbildung, die mit dem ersten und zweiten Staatsexamen abgeschlossen wird, haben die besten Absolventen die Chance, Richter und Staatsanwälte und damit hochrangige Staatsbeamte zu werden. Unverzichtbare weitere Voraussetzungen sind der Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft, soziale Kompetenz und der Nachweis der Unabhängigkeit unter Beachtung der demokratischen Grundsätze des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. 

Schlüsselwörter: Juristische Berufe, Richter, Anwalt, Voraussetzungen für die Ausübung des Anwaltsberufs. 

Über die Autorin: Professor am Collegium Witelona, ​​Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Juristen-Vereinigung mit Sitz in Berlin, ORCiD: 0000-0003-0926-2173.

Amir Asfandiar

Das deutsche Rechtswissenschaftsstudium in seinen Grundzügen

Streszczenie: Artykuł koncentruje się na praktycznych aspektach wykształcenia prawników w niemieckim systemie prawnym. Studia trwają 8 semestrów, kończą się egzaminem państwowym. Po nim następuje trzyletni okres aplikacji, który kończy się drugim egzaminem państwowym. Wykształcenie to jest jednolite dla wszystkich a ocena końcowa decyduje o podjęciu konkretnego zawodu prawniczego.  

Słowa kluczowe: wykształcenie prawnicze, studia prawnicze, egzamin państwowy.

Zusammenfassung: Der Artikel konzentriert sich auf die praktischen Aspekte der Anwaltsausbildung im deutschen Rechtssystem. Das Studium dauert 8 Semester und schließt mit einem Staatsexamen ab. Daran schließt sich eine dreijährige Ausbildungszeit an, die mit einem zweiten Staatsexamen abschließt. Diese Ausbildung ist für alle einheitlich und die Abschlussnote entscheidet über die Aufnahme eines bestimmten Anwaltsberufs. Schlüsselwörter: Juristische Ausbildung, Jurastudium, Staatsexamen.

O autorze: student kierunku prawo na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, email: amir@asfandiar.de.

Mirosław Sanek

Rola pojęcia informacji identyfikującej dla rozwoju prawa ochrony danych osobowych

Streszczenie: Ochrona prywatności jako wartości prawnej przez lata natrafiała na problem braku zapewnienia skutecznej ochrony. Poszukiwania satysfakcjonującego sposobu definiowania pojęcia prywatności nie przynosiły efektu w postaci stworzenia skutecznego modelu zapobiegania jej licznym naruszeniom. Przełom w tej dziedzinie przyniosły badania Alana Westina, który zaproponował odejście od poszukiwań bezpośredniej definicji prywatności na rzecz zapośredniczenia tych poszukiwań w pojęciu informacji identyfikującej. Propozycja ta z pozoru nie omija problemów bezpośredniego definiowania – wciąż mamy do czynienia z pojęciem niejasnym, zaczerpniętym ze słownika języka potocznego. Radykalnie inne są jednak skutki; to właśnie dzięki tak skonstruowanej definicji prywatności możliwe okazało się stworzenie publicznoprawnego modelu ochrony prywatności, który skupiony jest na pojęciu danych osobowych. Dzięki tej zmianie pojęciowej możliwe jest znaczne wzmocnienie prewencji naruszenia prywatności oraz zwiększenia wiedzy na temat możliwych jej naruszeń. Zmiany te uruchomiły budowę zwartych grup regulacji prawnych, którym coraz częściej przypisuje się autonomię w granicach systemu prawa stanowionego. 

Słowa kluczowe: prywatność, ochrona danych osobowych, pojęcia prawne, publicznoprawny model ochrony prawnej

O autorze: absolwent Wydziału Peawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w latach 2018-2022, e-mail: miroslawsanek@wp.pl

Summary:

For many years, the protection of privacy, as a legal value, encountered the problem of lack of effective protection. The search for a satisfactory way of defining the concept of privacy, did not result in the creation of an effective model for preventing its numerous violations. A breakthrough in this field, was brought by the research done by Alan Westin, who proposed a departure from the search for a direct definition of privacy, for the mediation of this search in the notion of identifying information. This proposal does not seem to avoid the problems of direct definition – we are still dealing with an unclear concept, taken from the dictionary of our everyday language. However, the effects are radically different; it is thanks to such a definition of privacy, that it was possible to create a public law model of privacy protection, which is focused on the concept of personal data. Thanks to this conceptual change, it is possible to significantly strengthen the prevention of privacy violations and increase the knowledge about its possible breaches. These changes triggered the construction of cohesive groups of legal regulations, which are more and more often attributed to the autonomy within the framework of the statutory law system.

Key words: privacy, personal data protection, legal concepts, public law model of legal protection