DPJZ 4/2014 * DPJZ 1/2015

Ausgabe als PDF-Download

Inhaltsverzeichnis:

  • „Anmerkungen über die Änderung der Verfassung der Republik Polen im Breich des Eigentumschutzes hinsichtlich der Staatswälder“ von Andrzej Szmyt,
  • „Festlegung des Unternehmesgegensgtandes im Gesellschaftsvertrag einer Handelsgesellschaft in Polen“ von Marcin Podleś,
  • „Das Dokumentakkreditiv am Beispiel eines grenzüberschreitenden Kauftrages; Rechtsalage in Deutschland und Unterschiede zu Polen“ von Katarzyna Maria Szczepańska,
  • „Einige Bemerkungen zum Anwendungsbereich des § 118 BGB“ von Krzysztof Mularski und Magdalena Skowron,
  • „Umgang mit dem Kinde und seine Ausreise ins Ausland – Analyse der Rechtssprechung“ von Krzysztof Piotr Sokołowski,
  • „Opinia prawna w sprawie poprawek do projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP“ von Andrzej Szmyt,
  • „Dlaczego Polacy otwierają firmy w Niemczech? – porównanie systemu podatkowego w Polsce i w Niemczech“ von Beata Mucha,
  • „Land register functions. Issues concerning possible future common regulations in the scope of land registering systems“ von Piotr Mysiak

Bestellen

 

Streszczenia / Summaries

1. Profesor Andrzej Szmyt
Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji
ul. Jana Bażyńskiego 1A, 80-952 Gdańsk

Anmerkungen zum Entwurf des Gesetzes über die Änderung der Verfassung der Republik Polen im Bereich des Eigentumschutzes hinsichtlich der Staatswälder

Streszczenie
Uwagi i projekcie ustawy o zmianie konstytucjyi RP w zakresie ochrony własności lasów państwowych
Artykuł stanowi ocenę poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji RP (druk sejmowy z dnia 13 marca 2014r.). Intencją projektu jest przede wszystkim zagwarantowanie lasom, stanowiącym własność Skarbu Państwa, ochrony przed procesem przekształceń własnościowych, w tym przed komercjalizacją i prywatyzacją. Projekt przewiduje też zagwarantowanie udostępniania tych lasów ludności, na równych zasadach. Ananaliza propozycji, dokonana z punktu widzenia przepisów obowiązującej Konstytucji RP, prowadzi autora artykułu do zasadniczej wręcz wątpliwości co do potrzeby (celowości) dokonania nowelizacji Konstytucji RP w kształcie zaproponowanym we wniesionym do Sejmu projekcie ustawy. Autor jest zdania, że zakładaną ochronę lasów państwowych wystarczająco gwarantują już obowiązujące przepisy Konstytucji RP.

Summary
The article is an assessment of the parliamentary bill to amend the Constitution of the Republic of Poland (Sejm Paper No. 2374 of 13 March 2014.). The intention of the project to ensure local governments primarily forests, owned by the Treasury of the State, protection of ownership transformation process, including before commercialization and privatization. The project also provides for the sharing of these forests guaranteeing the population, on an equal footing. Analysis of the proposals made in terms of provisions of the current Constitution of the Republic of Poland, lead author of the article to the principal even doubts about the need (advisability) make amendments to the Constitution as proposed in an application to the Sejm bill. The author is of the opinion that the assumed protection of state forests provide enough already existing provisions of the Constitution.

2. Dr. Marcin Podleś
Lehrstuhl für Zivilrecht, Juristische Fakultät, Universität Wrocław
plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Festlegung des Unternehmensgegenstandes  im Gesellschaftsvertrag einer Handelsgesellschaft in Polen

Streszczenie
Analogicznie jak w prawie niemieckim, przepisy polskiego kodeksu spółek handlowych formułują w odniesieniu spółek wymóg określenia w umowie przedmiotu działalności, co świadczy o wadze tego elementu z punktu widzenia treści umowy spółki. W Polsce często spotykana jest praktyka podawania w treści umowy spółki bardzo wielu jednostek klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Poszczególne typy działalności nie mają często ze sobą żadnego związku. Obserwacja praktyki pokazuje, że szerokie określanie przedmiotu działalności spółki w Polsce budzi zdziwienie w Niemczech, gdzie przykłada się bowiem dużą wagę do tego, aby przedmiot działalności był określony w sposób pozwalający osobie trzeciej na ustalenie, czym spółka się zajmuje. Pomimo bardzo zbliżonej regulacji prawnej w prawie polskim i niemieckim w odniesieniu do wymogu określenia w umowie spółki przedmiotu jej działalności, praktyka stosowania prawa w tym obszarze w obu krajach istotnie się różni.

Summary
As in German law, provisions of the Polish Commercial and Companies Code impose requirements regarding the minimal content of articles of association, including but not limited to specification of business activity. The legal requirement that the companies should specify their business activity demonstrates how important this element is from the point of view of articles of association. In Poland it is very common to indicate in contracts several PKD units which very often don’t have much in common. Observation of practice shows that broad specification of business activity raises serious questions in Germany, where strong emphasis is placed on the fact that business activity should be specified in a way ensuring the third person to establish what does the company do.

3. Katarzyna Maria Szczepańska
Katarzyna Maria Szczepańska, Doktorandin am Lehrstuhl für Zivil-, Handels-, Gesellschafts- und Versicherungsrecht Rechtswissenschaftliche Fakultät, Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań. katarzyna.maria.szczepanska@gmail.com

Das Dokumentenakkreditiv am Beispiel eines (grenzüberschreitenden) Kaufvertrages: Rechtslage in Deutschland und Unterschiede zum polnischen Recht

Teil 2: (von 2) Ablauf des Dokumentenakkreditivs, Einschaltung einer Zweitbank – Rechtsverhältnisse im mehrgliedrigen Akkreditivverkehr

Streszczenie
Artykuł stanowi pierwszą część opracowania, poświęconego regulacji akredytywy dokumentowej w prawie niemieckim oraz różnic w regulacji tej instytucji w prawie polskim.
Przedstawione zostaną międzynarodowe i krajowe regulacje (niemieckie i polskie) regulujące akredytywę dokumentową. W tej część punkt ciężkości stanowi próba kwalifikacji Jednolitych Zwyczajów i Praktyk dotyczących akredytyw dokumentowych opublikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlowa w Paryżu, których najnowsza wersja (nr 600) obowiązuje od 1 lipca 2007 roku. Ponadto, artykuł przedstawia, w perspektywie porównawczoprawnej, problem kwalifikacji prawnej akredytywy, tj. czy należy kwalifikować akredytywę jako samodzielne przyrzeczenie zapłaty, czy też jako przelew.

Summary
The article is the second part (out of two) of the study dedicated to the regulation of the Documentary Credit (letter of credit) in German law and the differences in the regulation of this institution in the Polish law. In the first part of the paper will be presented legal construction of the Documentary Credit (letter of credit). Furthermore, the article attempts to carry out the legal qualification of The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 600. In addition, the article analyses, in comparative perspective, the problem of the legal classification of Documentary Credit (letter of credit) i.e. whether the documentary credit should be qualified as an independent promise of payment or as a transference.

4. Dr. Mularski Krzysztof
Lehrstuhl für Zivilrecht, Handelsrecht und Versicherungsrecht der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznan/Polen.
mularski@gmail.com

Skowron Magdalena, LL.M.
Referentin im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur/Berlin/Deutschland.
m9skowron@yahoo.de

Einige Bemerkungen zum Anwendungsbereich des § 118 BGB

Streszczenie
Praca została poświęcona par. 118 BGB dotyczącemu tzw. żartobliwych oświadczeń woli, składanych bez zamiaru wywołania skutków prawnych. Oświadczenie woli nie wywołuje skutków prawnych jedynie wówczas, gdy zamiar braku ich wywołania był oczywisty dla każdego przeciętnego podmiotu prawa cywilnego. Najczęściej decydować o tym będą elementy kontekstu sytuacyjnego, w którym „niepoważne” oświadczeni woli zostało złożone. W pracy zastosowano elementarne aksjomaty logiki modalnej, których wykorzystanie okazało się zdecydowanie przydatne da rozwiązania szeregu szczegółowych problemów dogmatycznych.

Abstract
The paper deals with § 118 BGB, taht concerns the so called humorous statements of intent, that are being issued withoult intention to acitvate legal results. A statement of intent won`t activate a legal result only when the will not to activate them was obvious for every average legal object. Mostly. Elements of certain situation. In wchich a statemtn of intent has been issued. And ist context will decide about that, Basic axioms of modal logic have beein appied in the paper. Their use seems tob e useful in ordert o solve a series of detailed dogmatic problems.

5. Dr. iur. Krzysztof Piotr Sokołowski LL.M.
Dozent für Logik und Bürgerliches Recht an der Europäischen Hochschule für Rechtswissenschaft und Verwaltung/Universität Regensburg/Deutschland.
k.sokolowski@hotmail.com

Umgang mit dem Kinde und seine Ausreise ins Ausland – Analyse der Rechtsprechung

Streszczenie
Niniejszy artykuł dotyczy problemów spowodowanych przez wyjazd dziecka za granicę z jednym z rodziców (zwykle nie będących w związku małżeńskim ze sobą) dla prawa kontaktu drugiego z rodziców z dzieckiem. Odległość, koszty i różnice prawne mogą w praktyce uniemożliwić wszelki kontakt. Z analizy obfitego orzecznictwa sądów niemieckich wynika, że rodzic wyjeżdzający z dzieckiem musi mieć dla wyjazdu ważne powody, ponieważ kontakt jest chroniony przez Ustawę Zasadniczej Niemiec. Poglądu tego nie można jednak podzielić, gdyż zbyt często prowadzi do uniemożliwienia kontaktu. Pierwszeństwo należy dać teorii, która w razie wątpliwości zakazuje wyjazdu w ogóle. To zwykle najlepiej służy dobru dziecka (kontynuacja kontaktu) i chroni najlepiej interesy rodzica pozostającego w kraju, który całej sytuacji nie wywołał.

Summary
The following article concerns the problems caused by the departure of one’s own child abroad with one of his parents (the parents are usually not married to each other) to the right of personal contact of the other parent with his child. Distance, costs and legal differences may thwart this right in practice and make any contact impossible. It follows from the analysis of the court decisions that the parent applying for the court’s permission for the departure with the child must have important reasons for his (or mostly her) departure abroad, for the contact with the child is protected under the German Constitution. However, I cannot share this opinion because in the end, it all too often makes any contact impossible. Priority should be given to the theory that in case of any doubt the departure should be forbidden. This usually serves the child interests best and also protects the rights of the parent who stays in the country, who actually did not cause the whole situation.

7. dr Beata  Mucha
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. A. Silesiusa w Wałbrzychu/Polen.
beatam3@onet.eu

Dlaczego Polacy otwierają firmy w Niemczech? – porównanie systemu podatkowego w Polsce i w Niemczech
Streszczenie
Istotą systemu podatkowego jest stymulowanie przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego. Każde państwo musi posiadać takie instrumenty, dzięki którym będzie mogło aktywnie wpływać na politykę ekonomiczą i społeczną. Jednym z elementów systemu podatkowego jest podatek dochodowy od osób prawnych i osób fizycznych.
Prowadzenie własnej firmy to dla wiele osób wielkie wyzwanie. Polacy mogą podjąć działność gospadarczą jako obywatele Unii Europejskiej w dowolnie wybranym kraju członkowskim.
Celem artykułu jest próba scharakteryzowania i porównania podatku dochodowego od osób prowadzących dzialność gospodarczą (ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego) w Polsce i w Niemczech i odpowiedzieć znalezienie odpowiedzi na pytanie, gdzie korzystniejsze jest prowadzenie własnej firmy.

Summary:
The essence of the tax system is to stimulate entrepreneurship and economic growth. Each state must have such instruments by which will be able to actively influence the policy of The economical and social. One of the elements of the tax system is the tax on corporate profits and individuals.
Running your own business is for many people a great challenge. Poles can open your business as citizens of the European Union at any Member State.
This article attempts to characterize and compare corporate income tax conducting economic bility (with special emphasis on income tax) in Poland and Germany, and to answer the question where better to run your own business.

Piotr Mysiak
Dr Piotr Mysiak is a Vice Dean of Faculty of Law and Administration of University of Zielona Góra.  He is a respected Polish expert on land  registers. He is an author of many publications. Dr Mysiak has also cooperated with the Mortgage Loan Foundation (www.ehipoteka.pl).
mysiak.piotr@gmail.com

Land register functions. Issues concerning possible future common regulations in the scope of land registering systems.

Summary

The purpose of  this article is to consider some general postulates that a modern land registering systems should include if aiming at a future general European regulation. At present such a solution is rather difficult to implement, therefore this article is just an attempt at pointing a direction to take if we want to achieve such a regulation in the scope of land registering systems in the future. It is crucial to determine such issues through analysis of land register functions. There are six important functions: 1) Evidencing function, 2) Informative function, 3) Protective function, 4) Control function, 5) Creative function 6) Fiscal function.

Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ogólnych postulatów ewentualnej przyszłej wspólnej europejskiej regulacji ksiąg wieczystych. W chwili obecnej taka regulacja byłaby raczej trudna do wprowadzenia, dlatego też w artykule przedstawiono kierunek w którym powinna zmierzać. Przyszłe rozwiązania takiej regulacji zostały określone w kontekście funkcji ksiąg wieczystych. Analizie poddano sześć istotnych funkcji ksiąg wieczystych : 1) funkcja ewidencyjna, 2) funkcja informacyjna, 3) funkcja ochronna, 4) funkcja kontrolna, 5) funkcja prawotwórcza oraz 6) funkcja fiskalna.